Nazwa pełna

APLITT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000213059

NIP

5851352500

REGON

191760145

Data rejestracji

22 lipca 2004 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

66.3 mln zł

Kapitał docelowy

33.5 mln zł

Kapitał wpłacony

66.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Działalność centrów telefonicznych (call center)

  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, względnie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004