Nazwa pełna

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU

KRS

0000021024

NIP

9222292491

REGON

006050134

Adres siedziby

Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, Polska

Forma prawna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Data rejestracji

29 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Organ reprezentacji

Kwalifikacje

Studia magisterskie na kierunku pedagogika, studia podyplomowe na kierunku obronność państwa, studia podyplomowe w zakresie "Zdrowie publiczne-zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia".

Cel działania

Celem zakładu są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Do zadań zakładu należy: 1/ udzielanie świadczeń zdrowotnych o określonym rodzaju w zakresie ustalonym w statucie i na zasadach uregulowanych w ustawie oraz przepisach odrębnych, dla ludności zamieszkałej na obszarze działania zakładu, 2/ udział w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, 3/ gospodarowanie otrzymanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem skatbu państwa oraz majątkiem skarbu państwa oraz majątkiem własnym i zakupionym, 4/ współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, samorządami terytorialnymi i zawodowymi, instytucjami pomocy społecznej, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi. 5/ prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej wymienionej w statucie.

Organ sprawujący nadzór
Podmiot tworzący
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

18,1 tys. zł

2020 r.

85,3 tys. zł

2019 r.

372,9 tys. zł

2018 r.

21,5 tys. zł

2017 r.

58,7 tys. zł

2016 r.

87,2 tys. zł

2015 r.

19 tys. zł

2014 r.

3,5 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2023
3,5 tys. zł 19 tys. zł 87,2 tys. zł 58,7 tys. zł 21,5 tys. zł 372,9 tys. zł 85,3 tys. zł 18,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

14,2 mln zł

11,1 mln zł

2007 - 2013

3

9,2 mln zł

7,7 mln zł

2004 - 2006

2

3,8 mln zł

1,5 mln zł

Łącznie

10

27,2 mln zł

20,3 mln zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOZ-8 SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY