Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 14 sierpnia 2012 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000207447

REGON

016372769

Data rejestracji

17 maja 2004 r.

Adres siedziby

Długa 44/50 / Pok.221, 00-241 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami stowarzyszenia są: 1. Wspieranie wychowawczego i edukacyjnego państwa. 2. Aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna dzieci i młodzieży. 3. Współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego młodzieży. 4. Organizacja systemu instytucji kształcących i opiekuńczych. 5. Pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży defaworyzowanej. 6. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie organizacji opieki społecznej i promocji zawodowej dla młodzieży. 7. Udział w tworzeniu i realizacji lokalnych programów na rzecz dzieci i młodzieży. 8. Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. 9. Działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz polonii i polaków za granicą. 10. Ochrona i promocja zdrowia. 11. Tworzenie warunków do przystosowania społecznego i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 12. Działalność charytatywna. 13. Pobudzanie i wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie przedsiębiorczości. 14. Działalność na rzecz ekologii, ochrony przyrody i zwierząt. 15. Przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych, zapobieganie przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży. 16. Stworzenie warunków do właściwej opieki postpenitencjarnej w stosunku do dzieci i młodzieży wymagającej takiej opieki. 17. Wspieranie działań związanych z rozwojem demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 19. Promocja i organizacja wolontariatu. 20. Wspieranie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacji pozarządowych.

Rada Główna Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zakresu działania rady głównej należy: - reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz. Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady głównej oraz ustanowionego członka prezydium.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 3620 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY