Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000020621

NIP

9290113271

REGON

970019505

Adres siedziby

Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

700,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółka może być reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • JENS DENNIS BIRGERSSON JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE Z GRUPY (ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S) WYWIERAJĄCEJ ISTOTNY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAST" SP. Z O.O. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1. A) TIRET 5 UPPPOFT

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
  • Od 14 kwietnia 2020 r.

    PROKURA MIESZANA - PROKURENT JEST UMOCOWANY WYŁĄCZNIE DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

60,8 tys. zł

2011 r.

19,6 tys. zł

2010 r.

7,9 tys. zł

2006 r.

478,5 zł

2006
2010
2011
2012
478,5 zł 7,9 tys. zł 19,6 tys. zł 60,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 922 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001