Poprzednio

"AJG-2" SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Koszty ogółem

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Amortyzacja

Koszty - Zużycie materiałów i energii

Koszty - Usługi obce

Koszty - Podatki i opłaty

Koszty - Wynagrodzenia

Koszty - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty - Pozostałe

Koszty - Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Pozostałe koszty operacyjne - Inne

Koszty finansowe - Odsetki

Koszty finansowe - Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Koszty finansowe - Strata z rozchodu aktywów

Koszty finansowe - Inne

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe