Poprzednio

"AJG-2" SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Aktywa ogółem

Aktywa trwałe

Aktywa - Wartości niematerialne i prawne

Aktywa - Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa - Inwestycje długoterminowe

Aktywa - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa Obrotowe

Aktywa - Zapasy

Aktywa - Należności krótkoterminowe

Aktywa - Inwestycje krótkoterminowe

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem