Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 5 listopada 2015 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA LUDZI WYKLUCZONYCH I PRZYJACIÓŁ - CZŁOWIEK"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000202889

NIP

1132486359

REGON

015735299

Data rejestracji

13 maja 2004 r.

Adres siedziby

Targowa 46 / 67A, 03-733 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Pomaganie, wspieranie oraz aktywizowanie osób, mając na uwadze szczególnie dzici i młodzież, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. 2. Tworzenie w tym celu centrum powrotu do życia lub centrum integracji społecznej, w których będą organizowane m. In. Świetlice terapeutyczne, kluby tematyczne, schroniska oraz noclegownie, prowadzące programy poradnictwa, terapii psychologicznej, aktywizacji zawodowej oraz pracy socjalnej. 3. Ścisła współpraca z placówkami naukowymi oraz ze służbami instytucji państwowych i samorządowych zajmujących się problemami społecznymi

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji, zaciągania w jej imieniu zobowiązań i podpisywania dokumentów upoważnieni są prezes zarządu lub dwóch członków zarządu razem

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY