Nazwa pełna

EDUCARE ET SERVIRE FUNDACJA ANTONIEGO KAMIŃSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000202816

NIP

8722197588

REGON

691781290

Data rejestracji

2 kwietnia 2004 r.

Adres siedziby

Rynek 21, 39-200 Dębica, Polska

Cel działania

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej. 2. Przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych opartych o zasadę non profit w dziedzinach edukacji, reklamy, mediów, pomocy społecznej, kultury, samorządności lokalnej i gospodarczej regionu. 3. Promocja regionu dębickiego, w tym wspieranie regionalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, a w szczególności doliny rzeki wisłoki. 4. Wspieranie kształcenia dorosłych, młodzieży i dzieci. 5. Wspomaganie rozwoju kultury i sztuki. 6. Wspomaganie rozwoju nauki i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia. 7. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. 8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskigo. 9. Wspieranie inicjatyw służących modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa oraz aktywizacji terenów wiejskich w Polsce. 10. Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej. 11. Współdziałanie w ramach strony Polskiej euroregionu karpackiego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do występowania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, uprawniony jest prezydent jednoosobowo albo dwóch członków zarządu łącznie. W sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządzania sprawami fundacji dla działań dwóch członków zarządu wymagana jest uchwała zarządu. 2. Złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 5. 000 złotych wymaga kontrasygnaty prezydenta. 3. Prezydent fundacji może ustanowić prokurenta. Prokurent reprezentuje fundację jednoosobowo. Ustanowienie i odwołania prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa prezydent lub pełnomocnik wyznaczony przez prezydenta.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY