Dane aktualne

Nazwa pełna

INSTYTUT CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRATYCZNY IMIENIA IGNACEGO PADEREWSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

5 maja 2004 r.

KRS

0000197399

NIP

5212943950

REGON

011832108

Adres siedziby

Zawojska 47, 02-927 Warszawa, Polska

Cel działania

Instytut służy celom społecznie użytecznym poprzez działalność naukową, oświatową I kulturalną, opierając się na zasadach chrześcijańsko-demokratycznych. W szczególności: - prowadzi kształcenie polityczne, - udziela poparcia uzdolnionej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia, - prowadzi badania naukowe opracowujące założenia działalności I programów politycznych, - popiera współpracę międzynarodową poprzez wymianę informacji, kontakty I wymianę osobową oraz partnerską pomoc, - popiera wysiłki na rzecz jedności europy oraz dobrych stosunków między narodami, - bada historię I skuteczność ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, - popularyzuje wiedzę polityczną, zasady myślenia chrześcijańsko- demokratycznego oraz historię chrześcijańskiej demokracji, - popiera inicjatywy społeczne I polityczne zgodne z założeniami programowymi I celami stowarzyszenia, - przygotowuje opinię I ekspertyzy dotyczące istotnych problemów kraju I spraw międzynarodowych, - wspiera rozwój samoorganizacji społecznej, w tym samorządności terytorialnej, zawodowej. Gospodarczej I kulturalnej, - popiera sztukę I wspiera artystów, - popiera ochronę środowiska oraz działania na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu instytutu, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych, składają łącznie sekretarz generalny I skarbnik.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2728 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE, VIII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 10 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »