Nazwa pełna

INSTYTUT CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRATYCZNY IMIENIA IGNACEGO PADEREWSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000197399

NIP

5212943950

REGON

011832108

Adres siedziby

Zawojska 47, 02-927 Warszawa, Polska

Cel działania

Instytut służy celom społecznie użytecznym poprzez działalność naukową, oświatową I kulturalną, opierając się na zasadach chrześcijańsko-demokratycznych. W szczególności: - prowadzi kształcenie polityczne, - udziela poparcia uzdolnionej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia, - prowadzi badania naukowe opracowujące założenia działalności I programów politycznych, - popiera współpracę międzynarodową poprzez wymianę informacji, kontakty I wymianę osobową oraz partnerską pomoc, - popiera wysiłki na rzecz jedności europy oraz dobrych stosunków między narodami, - bada historię I skuteczność ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, - popularyzuje wiedzę polityczną, zasady myślenia chrześcijańsko- demokratycznego oraz historię chrześcijańskiej demokracji, - popiera inicjatywy społeczne I polityczne zgodne z założeniami programowymi I celami stowarzyszenia, - przygotowuje opinię I ekspertyzy dotyczące istotnych problemów kraju I spraw międzynarodowych, - wspiera rozwój samoorganizacji społecznej, w tym samorządności terytorialnej, zawodowej. Gospodarczej I kulturalnej, - popiera sztukę I wspiera artystów, - popiera ochronę środowiska oraz działania na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu instytutu, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych, składają łącznie sekretarz generalny I skarbnik.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 15. 09. 2006r. - nr zmienionych paragrafów: §9, §13, §28, §30, §31, §32, §34, §36, §40, §41, §47, §48a

  • 04-08-1995

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2728 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE, VIII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

{{ fieldValue.v }}