Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 64, obowiązujące od 17 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000019628

NIP

5470048627

REGON

070037916

Data rejestracji

13 czerwca 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

660.3 mln zł

Kapitał wpłacony

660.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja samochodów osobowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

  • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Transport drogowy towarów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający jednoosobowo

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

WWW.FCAGROUP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1939 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000