Poprzednio

FIAT AUTO POLAND

Nazwa pełna

FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000019628

NIP

5470048627

REGON

070037916

Adres siedziby

Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

660,3 mln zł

Kapitał wpłacony

660,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający jednoosobowo

  • Od 7 października 2020 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

  • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 stycznia 2022 r.

DKK-24/2022

Kontrola koncentracji

10 grudnia 2010 r.

DKK-134/2010

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1.A) TIRET 5 UPPPOFT

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

400,5 tys. zł

2019 r.

313,7 tys. zł

2018 r.

27,5 tys. zł

2016 r.

18,5 mln zł

2014 r.

31,7 mln zł

2013 r.

35,5 mln zł

2012 r.

25,3 mln zł

2011 r.

31,2 mln zł

2010 r.

119,7 mln zł

2009 r.

64 mln zł

2008 r.

78,1 mln zł

2007 r.

101,2 mln zł

2006 r.

90,2 mln zł

2005 r.

17,2 mln zł

2004 r.

214,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2018
2019
2020
214,3 tys. zł 17,2 mln zł 90,2 mln zł 101,2 mln zł 78,1 mln zł 64 mln zł 119,7 mln zł 31,2 mln zł 25,3 mln zł 35,5 mln zł 31,7 mln zł 18,5 mln zł 27,5 tys. zł 313,7 tys. zł 400,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

461,3 tys. zł

392,1 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.FCAGROUP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1939 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000