Nazwa pełna

FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000019628

NIP

5470048627

REGON

070037916

Data rejestracji

13 czerwca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

9 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

660.3 mln zł

Kapitał wpłacony

660.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja samochodów osobowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa I detaliczna samochodów osobowych I furgonetek

  • Sprzedaż hurtowa I detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

  • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Transport drogowy towarów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający jednoosobowo

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1939 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000