Poprzednio

OPEN FINANCE

Nazwa pełna

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

KRS

0000196186

NIP

5213280836

REGON

015672908

Adres siedziby

Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 lutego 2004 r.

Kapitał zakładowy

743,6 tys. zł

Kapitał wpłacony

743,6 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

4,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Kuratorzy
  • Od 29 grudnia 2022 r.

    Podstawa powołania i zakres działania

    Postanowienie sędziego-komisarza w sądzie rejonowym dla m. St. Warszawy w warszawie xviii wydział gospodarczy z dnia 06. 12. 2022 r. Sygn. Akt wa1m/gup/4/2022 na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe ustanawiające kuratora dla upadłego

    Data powołania

    06.12.2022

Spółka notowana na GPW

Skrót:

OPF

Liczba wyemitowanych akcji:

12,4 mln

Wartość rynkowa:

670 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,4 tys. zł

2019 r.

3,6 tys. zł

2013 r.

54,6 tys. zł

2012 r.

2,1 tys. zł

2012
2013
2019
2021
2,1 tys. zł 54,6 tys. zł 3,6 tys. zł 5,4 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.OPEN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004