Nazwa pełna

"AGRO-FAR" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000194067

NIP

7151001662

REGON

430434990

Data rejestracji

10 lutego 2004 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

23-206 Stróża, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

29. 12. 2003 r. Walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy - akt notarialny rep. A 5729/2003, notariusz anna śladkowska-szłapa, kancelaria notarialna, ul. Krótka 4 lublin

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał docelowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Rolnictwo I łowiectwo, łącznie z działalnością usługową

 • Leśnictwo, łącznie z działalnością usługową

 • Rybołówstwo I rybactwo, łącznie z działalnością usługową

 • Pozostałe górnictwo I kopalnictwo

 • Produkcja artykułów spożywczych I napojów

 • Włókiennictwo

 • Produkcja odzieży I wyrobów futrzarskich

 • Produkcja skór wyprawionych I wyrobów ze skór wyprawionych

 • Produkcja drewna I wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru

 • Działalność wydawnicza; Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Produkcja wyrobów gumowych I z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn I urządzeń

 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 • Produkcja mebli; Działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Zagospodarowanie odpadów

 • Budownictwo

 • Sprzedaż, obsługa I naprawa pojazdów mechanicznych I motocykli; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy I komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi I motocyklami

 • Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych I motocykli; Naprawa artykułów użytku osobistego I domowego

 • Hotele I restauracje

 • Transport lądowy; Transport rurociągowy

 • Działalność wspomagająca transport; Działalność związana z turystyką

 • Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń I funduszów emerytalno- rentowych

 • Obsługa nieruchomości

 • Wynajem maszyn I urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego I domowego

 • Nauka

 • Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Gospodarka ściekami oraz wywóz I unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne I pokrewne

 • Działalność związana z kulturą, rekreacją I sportem

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3337 SĄD REJONOWY W LUBLINIE