Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 2 grudnia 2022 r.

Nazwa pełna

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH "SOLIDARNOŚĆ"

KRS

0000193579

NIP

5251564599

REGON

001390807

Adres siedziby

Hoża 66/68 / 207, 00-682 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

25 lutego 2004 r.

Prezydium Rady Krajowej Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przewodniczący związku: reprezentuje związek, przewodniczy prezydium rady krajowej, udziela pełnomocnictw członkom prezydium do dokonywania czynności w imieniu związku. Podpisuje dokumenty w imieniu związku. Dokumenty o charakterze finansowym wymagają podpisu dwóch członków prezydium rady krajowej, w tym przewodniczącego lub upoważnionej przez niego osoby do dokonania tej czynności.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Cel działania

Związek działa na rzecz ochrony własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin oraz na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa, bez względu na formę prowadzonej działalności a w szczególności: 1) dąży do pełnego zagwarantowania własności prywatnej oraz trwałych perspektyw dla rodzinnych gospodarstw rolnych; 2) działa na rzecz zapewnienia właściwego poziomu opłacalności produkcji rolniczej i warunków jej rozwoju z uwzględnieniem kosztów produkcji, cen rolnych, kredytów i podatków; 3) wspiera zmiany w otoczeniu rolnictwa zgodnie z zasadami wolności gospodarczej i konkurencji, sprzyjającej poprawie zaopatrzenia gospodarstw rolnych, zbytu ich produktów, warunków pracy i życia na wsi; 4) krzewi samorządność z życiu wsi; 5) dba o należyte zaspokojenie potrzeb socjalnych rolników i ich rodzin, w tym o poprawę opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz o sprawiedliwe zasady ubezpieczenia społecznego rolników; 6) podejmuje starania o właściwą organizację grup producenckich i sekcji branżowych; 7) troszczy się o harmonijny rozwój obszarów rolniczych z uwzględnieniem ich funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i ekonomicznych; 8) działa na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności rolników oraz poziomu oświaty na wsi w tym przez działalność szkoleniową, dydaktyczną i doradczą; 8a) podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin; 9) kultywuje i rozwija etykę zawodową producentów żywności oraz solidarność między rolnikami; 10)wychowuje w duchu służby ojczyźnie w myśl hasła: "Bóg, honor, ojczyzna"; 11)podejmuje działania na rzecz ochrony krajobrazu oraz naturalnego środowiska człowieka.

Krajowa Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RZZ "B" 147 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY