Nazwa pełna

TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000192313

NIP

6761050090

REGON

350952838

Adres siedziby

Galicyjska 9, 31-586 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 marca 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

921 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki mogą być składane przez:1)jednego członka zarządu lub prokurenta albo pełnomocnika w granicach udzielonego umocowaniaw sytuacjach,gdy oświadczenia takie jednorazowo lub łącznie skutkują rozporządzeniem prawem względnie mogą spowodować powstanie zobowiązań spółki do świadczeń o wartości nie przewyższającej kwoty 100000zł, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4,2)działających łącznie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu albo prezesa lub wiceprezesa zarządu i prokurenta względnie prezesa lub wiceprezesa zarządu i pełnomocnika w granicach udzielonego pełnomocnictwaw sytuacjach,gdy oświadczenia takie jednorazowo lub łącznie skutkują rozporządzeniem prawem względnie mogą spowodować powstanie zobowiązań spółki do świadczeń o wartości przewyższającej kwotę 100000zł, jednak nie przewyższającej kwoty 1000000zł, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4. 3)działających łącznie trzech członków zarządu albo dwóch członków zarządu,w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu i prokurenta,względnie dwóch członków zarządu,w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu i pełnomocnika w granicach udzielonego pełnomocnictwaw sytuacjach,gdy oświadczenia takie jednorazowo lub łącznie skutkują rozporządzeniem prawem względnie mogą spowodować powstanie zobowiązań spółki do świadczeń o wartości przewyższającej kwotę 1000000zł z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 oraz przy uwzględnieniu §22 pkt. 9 umowy spółki,4) działających zgodnie z postanowieniami pkt. 1-3 członków zarządu(z wyłączeniem pełnomocnika)łącznie z prokurentem,w przypadku gdy oświadczenie takie dotyczy działalności inwestycyjnej spółki w zakresie inwestycji budowlanych,przy czym dla skuteczności takiego oświadczenia współdziałanie członka lub członków zarządu i prokurenta jest konieczne. W przypadku braku prokurenta,do składania przez zarząd takich oświadczeń dotyczących działalności inwestycyjnej w zakresie inwestycji budowlanych wymagana jest zgoda rady nadzorczej.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

    wspólnik spółki z o.o.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

392,9 tys. zł

2021 r.

1,1 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2019 r.

52,6 tys. zł

2014 r.

1,1 tys. zł

2013 r.

90,7 tys. zł

2012 r.

12,6 tys. zł

2011 r.

6,6 tys. zł

2010 r.

7,7 tys. zł

2007 r.

27,8 tys. zł

2006 r.

48,5 tys. zł

2004 r.

15 tys. zł

2004
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2019
2020
2021
2022
15 tys. zł 48,5 tys. zł 27,8 tys. zł 7,7 tys. zł 6,6 tys. zł 12,6 tys. zł 90,7 tys. zł 1,1 tys. zł 52,6 tys. zł 3,6 mln zł 1,1 mln zł 392,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

162,6 tys. zł

62,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003