Dane aktualne

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 czerwca 2001 r.

KRS

0000019102

NIP

5272228027

REGON

014981458

Kapitał zakładowy

13 mln zł

Kapitał wpłacony

13 mln zł

Adres siedziby

Al. Jana Pawła Ii 24, 00-133 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dwaj członkowie zarządu działający łącznie 2. Członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

TFI@PZU.PL

Adres e-mail

WWW.PZU.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 56775 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 63 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »