Nazwa pełna

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWO-KULTURALNE "STOWARZYSZENI I GOSPODARNI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000185189

REGON

634556761

Data rejestracji

12 stycznia 2004 r.

Data ostatniej zmiany

20 lipca 2012 r.

Adres siedziby

Jałowcowa 2, Kowanówko, 64-600 Oborniki, Polska

Cel działania

1. Wspieranie rozwoju samorządności na szczeblu gminnym, powiatowym I wojewódzkim. 2. Aktywny udział w wyborach samorządowych przez tworzenie komitetu wyborców. 3. Wszechstronna pomoc samorządom osiedlowym w miastach I radom sołeckim we wsiach. 4. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w zakresie rozwoju gospodarki, przedsiębiorczości I działalności społeczno-kulturalnej. 5. Wspieranie I inicjowanie wszelkich form przedsiębiorczości w gminach I powiatach wielkopolski. 6. Działalność w zakresie ochrony dóbr kultury narodowej oraz tworzenia regionalnych izb pamięci I ośrodków muzealnych. 7. Wspieranie inicjatyw rozwoju miejscowości gminnych, dla uzyskania przez te miejscowości statusu miasta. 8. Propagowanie walorów turystycznych, gospodarczych I inwestycyjnych gmin I powiatów na targach I wystawach, krajowych I zagranicznych. 9. Wyrażanie stanowiska stowarzyszenia wobec organów administracji rządowej I samorządowej, w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Czynności prawne w imieniu stowarzyszenia wykonuje prezes zarządu lub wspólnie dwóch członków zarządu. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych I finansowych stowarzyszenia, składają dwie osoby: prezes I jeden z członków zarządu, uprawniony przez zarząd. Pisma podpisuje prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY