Dane aktualne

Nazwa pełna

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWO-KULTURALNE "STOWARZYSZENI I GOSPODARNI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 stycznia 2004 r.

KRS

0000185189

REGON

634556761

Adres siedziby

Jałowcowa 2, Kowanówko, 64-600 Oborniki, Polska

Cel działania

1. Wspieranie rozwoju samorządności na szczeblu gminnym, powiatowym I wojewódzkim. 2. Aktywny udział w wyborach samorządowych przez tworzenie komitetu wyborców. 3. Wszechstronna pomoc samorządom osiedlowym w miastach I radom sołeckim we wsiach. 4. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w zakresie rozwoju gospodarki, przedsiębiorczości I działalności społeczno-kulturalnej. 5. Wspieranie I inicjowanie wszelkich form przedsiębiorczości w gminach I powiatach wielkopolski. 6. Działalność w zakresie ochrony dóbr kultury narodowej oraz tworzenia regionalnych izb pamięci I ośrodków muzealnych. 7. Wspieranie inicjatyw rozwoju miejscowości gminnych, dla uzyskania przez te miejscowości statusu miasta. 8. Propagowanie walorów turystycznych, gospodarczych I inwestycyjnych gmin I powiatów na targach I wystawach, krajowych I zagranicznych. 9. Wyrażanie stanowiska stowarzyszenia wobec organów administracji rządowej I samorządowej, w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Czynności prawne w imieniu stowarzyszenia wykonuje prezes zarządu lub wspólnie dwóch członków zarządu. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych I finansowych stowarzyszenia, składają dwie osoby: prezes I jeden z członków zarządu, uprawniony przez zarząd. Pisma podpisuje prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 15 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »