Poprzednio

COFELY POLSKA

Nazwa pełna

ENGIE GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000184233

NIP

9532459399

REGON

093154765

Adres siedziby

Nasyp 6, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 grudnia 2003 r.

Kapitał zakładowy

496,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • W PRZYPADKU ENGIE GLIWICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ARTYKULE 2 USTĘP 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 PUNKT 1) LIT. A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
  • ilość: 993 udziałów łączna wysokość: 496.500,00 zł

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003