Nazwa pełna

FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW W ROLNICTWIE IM. RYSZARDA BONDYRY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000183766

REGON

016171226

Data rejestracji

6 stycznia 2004 r.

Data ostatniej zmiany

6 stycznia 2004 r.

Adres siedziby

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) pomoc ofiarom wypadków w rolnictwie oraz ich rodzinom. 2) pomoc podmiotom gospodarczym produkującym bezpieczne maszyny I urządzenia służące do produkcji rolnej oraz prowadzącym naprawę tych urzadzeń. 3) krzewienie wiedzy o bezpieczeństwie I higienie pracy w rolnictwie.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 24 statutu. Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Par. 31 statutu. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają łącznie dwaj członkowie zarządu, jednakże oświadczenia nie powodujące ze strony fundacji rozporządzenia ani zobowiązania majątkowego, każdy z członków zarządu może składać samodzielnie.

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5798 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY