Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 22 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000182275

NIP

6761071117

REGON

351011374

Data rejestracji

14 stycznia 2004 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, Polska

Cel działania

Upowwszechnianie idei samorządności lokalnej -zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych -ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia -wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego -koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzająca do podtrzymania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych małopolski -podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju małopolski -podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego -popularyzowanie wiedzy o małopolsce -podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi -wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej -podejmowanie działań na rzecz integracji Polski z unią europejską -wspomaganie członków w realizcji ich zadań własnych i zleconych -podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ogranicznia jego skutków -podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej -podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności -podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa -wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych -upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy -podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej -wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego -popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin -inne działania dla dobra i rozwoju małopolski oraz jej mieszkańców

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 387 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY