Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 22 stycznia 2013 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WOŁYNIA I POLESIA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000018119

REGON

012583015

Data rejestracji

6 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 64 / 10, 00-322 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 5 statutu : celem towarzystwa jest: a/kultywowanie tradycji wywodzących się z wołynia i polesia, b/upamiętnianie losów ludności Polskiej na wołyniu i polesiu na tle wydarzeń historycznych i obecnych, c/organizowanie społecznego ruchu na rzecz pomocy polakom pozostawiającym na ziemiach kresowych, d/organizowanie ochrony pozostałych na wołyniu i polesiu dóbr Polskiej kultury, e/podejmowanie działań zapewniających zachowanie więzi z ludnością Polską na ziemiach kresowych i dążenie do zapewniania im pełni praw przysługujących mniejszościom narodowym zgodnie z prawem międzynarodowym, f/świadczenie pomocy swoim członkom. Par. 6 statutu: towarzystwo realizuje swoje cele przez: a/pogłębianie wiadomości o wkladzie polaków z terenu wołynia i polesia w dzieje kultury Polskiej przez organizowanie odczytów, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, spotkań z organizacjami Polskimi działającymi na ziemiach kresowych itp. B/badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego kresów wschodnich rzeczpospolitej w kraju i za granicą, c/zasilanie Polskich bibliotek na wołyniu i polesiu oraz w innych skupiskach ludności Polskiej w Polską literaturę, podręczniki i wydawnictwa, d/udzielanie pomocy w zakresie konserwacji zabytków polskości, w tym kaplic, cmentarzy i kościołów, e/udzielanie pomocy prawnej i finansowej potrzebującym członkom towarzystwa.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych są określone w paragrafie 19 pkt. A i paragrafie 26 pkt. 1 statutu. Paragraf 19. Do zakresu działania zarządu głównego należy: a/reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz, paragraf 26. 1. Pisma dotyczące spraw majątkowych towarzystwa oraz kół terenowych podpisują łącznie 2 osoby - prezes lub wiceprezes oraz skarbnik zarządu głównego albo zarządu koła terenowego.

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 494 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY /WOJEWÓDZKI/