Nazwa pełna

WIELICKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000180721

NIP

6831922863

REGON

356847918

Data rejestracji

27 listopada 2003 r.

Adres siedziby

Pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka, Polska

Cel działania

Nowe cele działania ujęte w § 5 pkt. 3 od "B" - "J" b) podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej; C) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; D) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; E) działalność na rzecz dzieci I młodzieży, w tym wypoczynek dzieci I młodzieży; F) promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; G) promowanie ekologii I ochrony dóbr zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; H) promowanie turystyki I krajoznawstwa, w tym zakresie również ekoturystyki I enoturystyki; I) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami; J) promocji rzeczypospolitej polskiej za granicą, zwłaszcza w ramach konwencji karpackiej;

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 • Działalność na rzecz dzieci I młodzieży, w tym wypoczynek dzieci I młodzieży

 • Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego

 • Promowanie turystyki I krajoznawstwa, w tym zakresie również ekoturystyki I enoturystyki

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami

 • Promocja rzeczpospolitej polskiej za granicą zwłaszcza w ramach konwencji karpackiej

 • Doskonalenie kadr I prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki

 • Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analizy

 • Prowadzenie informacji turystycznej

 • Wspieranie I ochrona już istniejących podmiotów branży turystycznej

 • Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki

 • Kształcenie I doskonalenie kadry turystycznej

 • Prowadzenie miejsc informacji turystycznej

 • Prowadzenie działalności wydawniczej

 • Organizacja objazdów studyjnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Kreowanie pozytywnego I atrakcyjnego wizerunku ziemi wielickiej na krajowych I zagranicznych targach turystycznych

 • Opracowanie programów I rozwijanie działań na rzecz promocji I rozwoju turystyki ziemi wielickiej

 • Propagowanie I podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego I kulturowego

 • Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej

 • Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego

 • Promowanie ekologii I ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 • Promowanie turystyki I krajoznawstwa, w tym zakresie również ekoturystyki I enoturystyki

 • Współpraca z organami administracji rządowej I samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Współpraca z osobami fizycznymi I wszelkimi podmiotami zarówno posiadającymi jak I nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele I zadania w zakresie promocji I rozwoju gospodarczego

 • Prowadzenie banku szeroko pojętej informacji turystycznej

 • Działanie dla rozwoju infrastruktury turystycznej

 • Uzgadnianie kalendarzy imprez turystycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz składanie oświadczeń woli rodzących skutki finansowe I prawne wymaga podpisu dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu. 2. Do czynności wymienionych w pkt. 1 prezes zarządu może upoważnić pisemnie wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY