Nazwa pełna

WIELICKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000180721

NIP

6831922863

REGON

356847918

Data rejestracji

27 listopada 2003 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2018 r.

Adres siedziby

Pl. Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka, Polska

Cel działania

Nowe cele działania ujęte w § 5 pkt. 3 od "B" - "J" b) podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej; C) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; D) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; E) działalność na rzecz dzieci I młodzieży, w tym wypoczynek dzieci I młodzieży; F) promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego; G) promowanie ekologii I ochrony dóbr zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; H) promowanie turystyki I krajoznawstwa, w tym zakresie również ekoturystyki I enoturystyki; I) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami; J) promocji rzeczypospolitej polskiej za granicą, zwłaszcza w ramach konwencji karpackiej;

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 • Działalność na rzecz dzieci I młodzieży, w tym wypoczynek dzieci I młodzieży

 • Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego

 • Promowanie turystyki I krajoznawstwa, w tym zakresie również ekoturystyki I enoturystyki

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami

 • Promocja rzeczpospolitej polskiej za granicą zwłaszcza w ramach konwencji karpackiej

 • Doskonalenie kadr I prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki

 • Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analizy

 • Prowadzenie informacji turystycznej

 • Wspieranie I ochrona już istniejących podmiotów branży turystycznej

 • Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki

 • Kształcenie I doskonalenie kadry turystycznej

 • Prowadzenie miejsc informacji turystycznej

 • Prowadzenie działalności wydawniczej

 • Organizacja objazdów studyjnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Kreowanie pozytywnego I atrakcyjnego wizerunku ziemi wielickiej na krajowych I zagranicznych targach turystycznych

 • Opracowanie programów I rozwijanie działań na rzecz promocji I rozwoju turystyki ziemi wielickiej

 • Propagowanie I podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego I kulturowego

 • Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej

 • Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego

 • Promowanie ekologii I ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 • Promowanie turystyki I krajoznawstwa, w tym zakresie również ekoturystyki I enoturystyki

 • Współpraca z organami administracji rządowej I samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Współpraca z osobami fizycznymi I wszelkimi podmiotami zarówno posiadającymi jak I nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele I zadania w zakresie promocji I rozwoju gospodarczego

 • Prowadzenie banku szeroko pojętej informacji turystycznej

 • Działanie dla rozwoju infrastruktury turystycznej

 • Uzgadnianie kalendarzy imprez turystycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz składanie oświadczeń woli rodzących skutki finansowe I prawne wymaga podpisu dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu. 2. Do czynności wymienionych w pkt. 1 prezes zarządu może upoważnić pisemnie wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY