Nazwa pełna

FUNDACJA BIESZCZADZKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000180514

NIP

6881245689

REGON

371165802

Data rejestracji

9 grudnia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

10 września 2019 r.

Adres siedziby

1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność organizatorów turystyki

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Działalność agentów turystycznych

 • Działalność pośredników turystycznych

 • Działalność w zakresie informacji turystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty I ochrony zdrowia

 • Inicjowanie organizowania form wypoczynku I organizacji czasu pozaszkolego w szkołach I poza nimi

 • Wspieranie dobroczynności I działań humanistycznych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych

 • Propagowania twórczości nieprofesjonalnej, wspierania organizacyjnego I rzeczowego osób fizycznych I jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane

 • Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej I sportu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli, w tym do podpisywania w imieniu fundacji zobowiązań majątkowych I niemajątkowych, upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch spośród pozostałych członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.FUNDACJABIESZCZADZKA.ORG

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJA .BIESZCZADY.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE