Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 15 listopada 2003 r.

Nazwa pełna

ZRZESZENIE POLSKICH TOWARZYSTW MEDYCZNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000179734

REGON

000685995

Data rejestracji

15 listopada 2003 r.

Adres siedziby

Karowa 31, 00-324 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem zptm jest: 1) inspirowanie i aktywizacja środowisk medycznych do czynnego udziału w rozwijaniu różnych form opieki medycznej i jej doskonaleniu, 2) kształtowanie właściwej postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego, 3) współuczestniczenie w rozwoju i doskonaleniu opieki nad zdrowiem ludności oraz w ochronie i kształtowaniu środowiska człowieka, 4) rozwijanie postępu naukowego i technicznego dla ochrony zdrowia i ochrony środowiska człowieka, 5) udział w kształtowaniu kultury zdrowia społeczności, 6) popularyzacja osiągnięć w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych, 7) inicjowanie nowych problemów medycznych, głównie o charakterze interdyscyplinarnym.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd główny jest organem wykonawczym zptm. Do jego kompetencji należy reprezentowanie zptm na zewnątrz. Dokumenty, które dotyczą zobowiązań pieniężnych i zmiany majątku zptm, wymagają dla swojej ważności podpisu przewodniczącego zarządu głównego lub upoważnionych zastępców przewodniczącego oraz skarbnika.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RST "B" 10 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY