Dane aktualne

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DROBINIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 listopada 2003 r.

KRS

0000179234

NIP

7742550165

REGON

611062241

Adres siedziby

Sierpecka 30B, 09-210 Drobin, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi I innymi podmiotami. 2. Branie udziału w działaniach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk I zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych I ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej I sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej I rozrywkowej. 5. Uczestniczenie I reprezentowanie osp w organach samorządowych oraz przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska. 8. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na swoim terenie działania. 9. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz I kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa I dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceperezes I skarbnik.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST; DZIAŁ A POZ.94 SĄD OKRĘGOWY W PŁOCKU

Ta organizacja ma jeszcze 11 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »