Dane aktualne

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

27 listopada 2003 r.

KRS

0000179177

NIP

5260251457

REGON

016139719

Adres siedziby

Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem związku jest ochrona godności, praw I interesów materialnych, socjalno-kulturalnych I moralnych pracujących w rolnictwie I na rzecz rolnictwa, emerytów I rencistów, bezrobotnych I ich rodzin, a w szczególności: 1)dążenie do zakazu wszelkiej dyskryminacji I mobingu w stosunkach pracy, sprawiedliwego traktowania pracujących ze strony pracodawców, administracji rządowej I samorządu terytorialnego, środków masowego przekazu oraz różnych organizacji I instytucji; 2)współdziałanie z innymi organizacjami pracującymi na rzecz rozwijania I ochrony polskiego rolnictwa I gospodarki żywnościowej, stwarzania zachęcających warunków dla producentów płodów rolnych I warunków do przetwórstwa tych płodów oraz rozwoju cywilizacyjnego polskiej wsi; 3)troska o zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc pracy I innych źródeł utrzymania dla ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich; 4) zabezpieczenie praw w zakresie wykonywanej pracy, wynagrodzenia, warunków zdrowotnych, socjalno bytowych I kulturalnych oraz bezpieczeństwa I higena pracy; 5) troska o stwarzanie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania; 6) roztaczanie wszechstronnej ochrony I opieki nad emerytami I rencistami, kobietami, pracownikami młodocianymi, bezrobotnymi oraz pracownikami, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej I materialnej; 7) udział w rozwijaniu I utrwalaniu demokracji, swobód obywatelskich, praw człowieka, pluralizmu politycznego I społecznego oraz aktywnym działaniu dla dobra ojczyzny; 8) wspieranie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz zapobieganie globalnemu ociepleniu klimatu, w tym: zmniejszenie w rolnictwie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, większe wykorzystanie biopaliw, rozwój różnych nośników energii odnawialnej.

Zarąd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przewodniczący zarządu głównego reprezentuje związek na zewnątrz w kraju I zagranicą. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest przewodniczący zarządu głównego oraz inne osoby upoważnione przez zarząd główny związku. Przy podejmowaniu decyzji finansowych, zawierania umów I zaciąganiu zobowiązań majątkowych dokumenty podpisuje przewodniczący I główny księgowy.

  • V-CE PRZEWODNICZĄCY

  • WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Inne dane

Adres WWW

WWW.ZZPR.ORG.PL

Adres e-mail

ZZPR@ONET.EU

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RZZ "B" 200 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VIII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 31 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »