Nazwa pełna

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000178650

NIP

7251868136

REGON

473190014

Adres siedziby

Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

4 listopada 2003 r.

Kapitał zakładowy

1,5 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

1,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

20 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki jest uprawniony jednoosobowo każdy członek zarządu, prokurent, a ponadto pełnomocnik w granicach umocowania. Do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnieni są: 1)samodzielnie członek zarządu pełniący funkcję członka zarządu - przy zaciąganiu przez spółkę zobowiązań do kwoty 1 000 000 zł włącznie, 2)samodzielnie (jednoosobowo) członek zarządu pełniący funkcję prezesa zarządu lub funkcję wiceprezesa zarządu - przy zaciąganiu przez spółkę zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł włącznie, 3)dwóch członków zarządu, niezależnie od pełnionych funkcji w zarządzie, działających wspólnie lub jeden członek zarządu, niezależnie od pełnionych funkcji w zarządzie, łącznie z prokurentem - przy zaciąganiu przez spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 3 000 000 zł.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

RBW

Liczba wyemitowanych akcji:

14,6 mln

Wartość rynkowa:

308,5 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,8 tys. zł

2020 r.

12,7 mln zł

2016 r.

23 tys. zł

2006 r.

7,2 tys. zł

2006
2016
2020
2021
7,2 tys. zł 23 tys. zł 12,7 mln zł 5,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

405,7 tys. zł

344,9 tys. zł

Inne dane

Adres www

HTTPS://R.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@R.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004