Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 kwietnia 2014 r.

Nazwa pełna

SIEDLECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000177856

REGON

710382740

Data rejestracji

31 października 2003 r.

Adres siedziby

Żytnia 39, 08-110 Siedlce, Polska

Cel działania

1. Celem towarzystwa jest: a) organizowanie środowiska naukowego, twórczego i inteligenckiego w siedleckiem w celu krzewienia nauki i kultury; B) prowadzenie działalności oświatowej; C) tworzenie intelektualnego zaplecza dla przyszłych badań naukowych i regionalnych pod kątem potrzeb miasta i województw mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego; D) oddziaływanie na społeczeństwo regionu w duchu poszanowania każdego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, stosunku do religii i wykształcenia; E) prowadzenie badań dotyczących historii i kultury miasta, wsi w siedleckiem i województwie mazowieckim, podlaskim i lubelskim oraz uczestnictwa w nich towarzystw regionalnych, oświatowych, naukowych i społeczno-kulturalnych; F) umacnianie więzi środowiska naukowego, twórczego i inteligenckiego z towarzystwami regionalnymi i instytucjami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi; G) popieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z kulturą regionalną i ludową; H) reprezentowanie interesów towarzystwa wobec innych organizacji społecznych w mieście i województwie mazowieckim, podlaskim i lubelskim oraz wobec organów administracji samorządowej i państwowej. 2. Środki działania: a) organizowanie działalności oświatowej, badań naukowych, konferencji, zjazdów, spotkań, odczytów; B) opracowywanie analiz dotyczących oświaty, osiągnięć naukowych ze szczególnym uwzględnieniem regionu; C) wydawanie własnych publikacji i czasopism; D) prowadzenie własnej działalności gospodarczej; E) powoływanie fundacji służącej celom towarzystwa; F) pomoc w prowadzeniu działalności regionalnej oraz dbanie o miejsca pamięci narodowej; G) nawiązanie współpracy z podobnymi towarzystwami działającymi w regionie; H) gromadzenie zbiorów bibliotecznych i materiałów związanych z działalności towarzystwa; I) przyznawanie nagród instytucją, wybitnym uczonym, twórcom, autorom prac magisterskich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Towarzystwo jest reprezentowane na zewnątrz przez prezesa lub na jego zlecenie przez członka zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu towarzystwa zobowiązany jest zarząd towarzystwa działania pociągające za sobą zobowiązania finansowe wymagają podpisu dwóch członków zarządu towarzystwa: prezesa lub jego zastępcy, skarbnika lub sekretarza

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

STN_SIEDLCE@WP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 711 SĄD WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH I WYDZIAŁU CYWILNEGO