Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNYCH METOD UMUZYKALNIANIA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000177672

REGON

639613647

Data rejestracji

30 października 2003 r.

Adres siedziby

Druskiennicka 32, 60-476 Poznań, Polska

Cel działania

1. Podnoszenie poziomu edukacji muzycznej. 2. Kreowanie i popularyzowanie efektywnych metod nauczania w środowisku nauczycieli oraz w innych środowiskach związanych z przekazywaniem wiedzy - kształceniem. 3. Kreowanie i popularyzowanie możliwości proponowanych metod wśród uczniów szkół powszechnych, uczestników instytucjonalnych i poza instytucjonalnych działań artystycznych. 4. Promocja instrumentów muzycznych wzmagających efektywność procesu edukacji muzycznej w szkołach powszechnych i ośrodkach kultury.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu stowarzyszenia upoważniony jest prezes stowarzyszenia, działający na podstawie uprawnień wynikających z instrukcji finansowej uchwalonej przez walne zgromadzenie. 2. Prezes zarządu może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli innemu członkowi zarządu, którego również obowiązują postanowienia instrukcji finansowej. 3. Zarząd może w drodze stosownej uchwały udzielić dyrektorowi biura stałego lub jednorazowego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu oraz postanowień instrukcji finansowej.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2541 SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU I WYDZIAŁ CYWILNY