Poprzednio

POLSKIE RADIO

Nazwa pełna

POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000017753

NIP

5210414265

REGON

010420591

Adres siedziby

Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

16,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 55 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

285,9 mln zł

2020 r.

278,5 mln zł

2019 r.

219,4 mln zł

2018 r.

186,3 mln zł

2017 r.

239,9 mln zł

2016 r.

185,9 mln zł

2015 r.

180,6 mln zł

2014 r.

164 mln zł

2013 r.

193,9 mln zł

2012 r.

157,1 mln zł

2011 r.

131,7 mln zł

2010 r.

157,1 mln zł

2009 r.

173 mln zł

2008 r.

161,9 mln zł

2007 r.

198,9 mln zł

2006 r.

181,1 mln zł

2005 r.

205,2 mln zł

2004 r.

92,1 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
92,1 mln zł 205,2 mln zł 181,1 mln zł 198,9 mln zł 161,9 mln zł 173 mln zł 157,1 mln zł 131,7 mln zł 157,1 mln zł 193,9 mln zł 164 mln zł 180,6 mln zł 185,9 mln zł 239,9 mln zł 186,3 mln zł 219,4 mln zł 278,5 mln zł 285,9 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PRSA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 39137 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK OGÓLNOPOLSKI LUB DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1994