Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 30 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO W OLSZTYNIE

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000017447

NIP

7391165357

REGON

510162860

Data rejestracji

6 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Głowackiego 27 A, 10-563 Olsztyn, Polska

Cel działania

1) popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, długodystansowego, westernowego, czarnoprochowego, historycznego, kurkowego, dynamicznego i rekreacyjnego oraz popularyzacja i rozwój kolekcjonerstwa broni, 2) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych, a także ochrona praw wszystkich członków wmzss, 3) koordynowanie działań wszystkich członków zrzeszonych w wmzss.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania oraz składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wmzss oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy działających łącznie dwóch członków zarządu - prezesa i drugiego członka zarządu, albo dwóch innych członków zarządu. Prezes wmzss może jednak samodzielnie podejmować decyzje o jednorazowym wydatkowaniu z majątku wmzss kwot nie przekraczających 500 zł.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

WMZSSKOWALSKI@WP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH DZIAŁ B NUMER 6 SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE