Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 6 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BANKU PEKAO S.A. IMIENIA DR. MARIANA KANTONA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000172721

NIP

5271900014

REGON

012636591

Data rejestracji

30 września 2003 r.

Adres siedziby

Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska

Cel działania

§ 6 statutu celem fundacji jest wspieranie działań w zakresie: 1/ oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 2/ realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół wszystkich typów, 3/ popularyzowania wiedzy bankowej, 4/ niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 5/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 6/ ochrony środowiska, 7/ realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 8/ upowszechniania kultury.

Zarząd Fundacji Banku Pekao S.a. Im. Dr. Mariana Kantona Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§ 15 pkt 1 statutu do kompetencji zarządu należy: 1/ reprezentowanie fundacji na zewnątrz, § 16 statutu do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji są upoważnieni: 1/ prezes zarządu fundacji - samodzielnie, 2/ dwaj członkowie zarządu fundacji - łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Fundacji Banku Pekao S.a. Imienia Dr. Mariana Kantona Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5124 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY