Nazwa pełna

FUNDACJA BANKU PEKAO S.A. IMIENIA DR. MARIANA KANTONA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000172721

NIP

5271900014

REGON

012636591

Data rejestracji

30 września 2003 r.

Adres siedziby

Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska

Cel działania

§ 6 statutu celem fundacji jest wspieranie działań w zakresie: 1/ oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 2/ realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół wszystkich typów, 3/ popularyzowania wiedzy bankowej, 4/ niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 5/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 6/ ochrony środowiska, 7/ realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 8/ upowszechniania kultury.

Zarząd Fundacji Banku Pekao S.a. Im. Dr. Mariana Kantona Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§ 15 pkt 1 statutu do kompetencji zarządu należy: 1/ reprezentowanie fundacji na zewnątrz, § 16 statutu do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji są upoważnieni: 1/ prezes zarządu fundacji - samodzielnie, 2/ dwaj członkowie zarządu fundacji - łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Fundacji Banku Pekao S.a. Imienia Dr. Mariana Kantona Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5124 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY