Nazwa pełna

RUCH STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000172714

NIP

5252281320

REGON

015574809

Data rejestracji

10 września 2003 r.

Data ostatniej zmiany

30 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Dewajtis 5 / D12, 01-815 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie idei regionalizmu 2. Kształtowanie I utrwalanie tożsamości narodowej 3. Wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych 4. Zwiększanie roli stowarzyszeń regionalnych w kreowaniu życia społecznego 5. Wyzwalanie aktywności społeczności lokalnych 6. Szerzenie idei służby społecznej ma rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Rada Krajowa Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Rada krajowa reprezentuje ruch I kieruje jego pracami. Do złożenia ważnego oświadczenia woli w imieniu rady krajowej potrzebne jest zgodne współdziałanie przynajmniej dwóch członków prezydium rady, w tym jego przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, a w sprawach majątkowych - skarbnika. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają przewodniczący lub jego zastępca I skarbnik.

Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KRAJOWARADA.RSR@WP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY