Nazwa pełna

RUCH STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000172714

NIP

5252281320

REGON

015574809

Data rejestracji

10 września 2003 r.

Adres siedziby

Dewajtis 5 / D12, 01-815 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie idei regionalizmu 2. Kształtowanie I utrwalanie tożsamości narodowej 3. Wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych 4. Zwiększanie roli stowarzyszeń regionalnych w kreowaniu życia społecznego 5. Wyzwalanie aktywności społeczności lokalnych 6. Szerzenie idei służby społecznej ma rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Rada Krajowa Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Rada krajowa reprezentuje ruch I kieruje jego pracami. Do złożenia ważnego oświadczenia woli w imieniu rady krajowej potrzebne jest zgodne współdziałanie przynajmniej dwóch członków prezydium rady, w tym jego przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, a w sprawach majątkowych - skarbnika. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają przewodniczący lub jego zastępca I skarbnik.

Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KRAJOWARADA.RSR@WP.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY