Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 31 sierpnia 2018 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH MEDIÓW

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000172699

NIP

5262353446

REGON

014859289

Data rejestracji

26 września 2003 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej. Ponadto innymi zadaniami związku są w szczególności: 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców; 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców; 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców; 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej; 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6. Organizowanie szkoleń pracodawców; 7. Prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców; 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców; 9. Reprezentowanie interesów pracodawców w postępowaniach przed komisją prawa autorskiego, w szczególności w postępowaniach o zatwierdzanie lub zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, o wskazywanie przez komisję prawa autorskiego organizacji właściwej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w innych postępowaniach przed komisją prawa autorskiego prowadzonych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciagania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "79" SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY