Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE SPORTU I REKREACJI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000172124

REGON

390591438

Data rejestracji

29 września 2003 r.

Adres siedziby

M. Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin, Polska

Cel działania

1. Dbałość o właściwy stan techniczny obiektów sportowych położonych na terenie zagłębia miedziowego. 2. Wspieranie sportu dziecięcego, młodzieżowego, dla dorosłych oraz profesjonalnego na terenie zagłębia miedziowego. 3. Upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu klubów sportowych, ich potrzeb inwestycyjnych I finansowych. 4. Udzielanie pomocy w utrzymaniu, modernizacji I unowocześnianiu obiektów położonych na terenie zagłębia miedziowego. 5. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania środków I sponsorów na rzecz modernizacji obiektów położonych na terenie zagłębia miedziowego I wsparcia sportu młodzieżowego. 6. Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz członków stowarzyszenia. 7. Powoływanie sekcji sportowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej jest reprezentowane przez zarząd. 2. Dla ważności oświadczenia woli, pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa zarządu lub wiceprezesa oraz skarbnika. 3. Dla ważności innych pism I dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa zarządu oraz sekretarza.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 125 SĄD OKRĘGOWY W LEGNICY WYDZIAŁ I CYWILNY