Nazwa pełna

FUNDACJA "SZLACHETNE ZDROWIE..."

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000170276

NIP

7381948514

REGON

852718143

Data rejestracji

12 sierpnia 2003 r.

Adres siedziby

578, 38-312 Ropa, Polska

Cel działania

1. Działania na rzecz edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 2. Upowszechnianie programów tworzonych przez instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, służących profilaktyce chorób i ochronie zdrowia. 3. Prowadzenie placówek leczniczych, w tym zwłaszcza wykorzystujących metody niekonwencjonalne, np. Akupunktura, hipoterapia, terapia ruchowa itp. 4. Popularyzacja turystyki zdrowotnej poprzez wykorzystanie kulturowych, poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki. 5. Wspieranie inicjatyw na rzecz pokonywania barier w uprawianiu turystyki i integracji osób niepełnosprawnych. 6. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich. 7. Rewitalizacja historycznych obiektów i obszarów mających potencjał turystyczny. 8. Prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz pomoc ich wychowankom w dochodzeniu do samodzielności. 9. Integrowanie wysiłków podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne służących rozwojowi regionu małopolski. 10. Promowanie integracji europejskiej w sferze turystyki zdrowotnej i krajoznawstwa. 11. Działania na rzecz upowszechniania kultury. 12. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. 13. Działania na rzecz aktywizacji obywatelskiej i integracji społecznej. 14. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznych. 15. Działalność na rzecz osób z grup marginalizowanych, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku senioralnych. 16. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. 17. Edukacja i promocja zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Cd. Celów w statucie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku powołania jednego członka zarządu - prezesa zarządu posiada on wyłączne prawo reprezentowania fundacji; 2. W przypadku powołania większej liczby członków zarządu, fundację reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie; 3. Oświadczenia woli fundatora składane są przez jego samego, bądź wyznaczoną przez fundatora osobę na podstawie posiadanego od fundatora umocowania.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003