Nazwa pełna

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000169795

NIP

5252300193

REGON

015678615

Data rejestracji

8 sierpnia 2003 r.

Adres siedziby

Szpitalna 5 / 3, 00-031 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie krajowym i europejskim, 2. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, 3. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich, 4. Kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku, 5. Opiniowanie prawodawstwa przed wszystkim na szczeblu ogólnopolskim, 6. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli, 7. Wspieranie działalności organizacji członkowskich, 8. Prowadzenie prac na rzecz stabilności ekonomicznej organizacji pozarządowych i poszukiwania źródeł nowych środków finansowych dla organizacji pozarządowych. 9. Reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do stowarzyszenia, wobec sektora publicznego innych środowisk, 10. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi, 11. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wzmacniania umiejętności liderów organizacji pozarządowych oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu polityk publicznych, 12. Wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększanie dostępu do kultury i podnoszenie kompetencji kulturalnych obywateli, 13. Wspieranie aktywności społecznej w obszarze kultury, 14. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą.

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

686,3 tys. zł

578,4 tys. zł

2007 - 2013

1

425,5 tys. zł

361,7 tys. zł

Łącznie

2

1,1 mln zł

940,1 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 40 statutu 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów działających łącznie. 2. Zarząd stowarzyszenia może upoważnić dyrektora biura do reprezentowania stowarzyszenia w określonym zakresie w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz sprawach pracowniczych.

Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY