Nazwa pełna

FUNDACJA "MUZYKA CERKIEWNA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000016891

NIP

5431434496

REGON

050427107

Data rejestracji

6 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka, Polska

Cel działania

1. Propagowanie, prezentacja, promocja, badania oraz rozwój i ochrona muzyki cerkiewnej, 2. Organizowanie działań na rzecz dialogu, zbliżenia ludzi różnych narodowości, światopoglądów, wyznań i ras, przełamywanie stereotypów i niedomówień, niechęci i uprzedzeń między ludźmi różnych wyznań i przekonań, 3. Pogłębianie wiedzy w zakresie istoty źródeł głęboko humanistycznego, estetycznego i wychowawczego charakteru muzyki, 4. Rozwój chóralistyki i kształcenia muzycznego, 5. Edukacja oświatowo - kulturalna i wychowanie przez sztukę, 6. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 7. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 8. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1 - 7, 9. Prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1-8.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

14 tys. zł

2004 r.

1,9 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do czynności prawnych samodzielnie w imieniu fundacji upoważniony jest prezes. Inne osoby działają w granicach upełnomocnienia.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4856 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY