Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 12 maja 2015 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "MUZYKA CERKIEWNA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000016891

NIP

5431434496

REGON

050427107

Data rejestracji

6 czerwca 2001 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka, Polska

Cel działania

1. Propagowanie, prezentacja, promocja, badania oraz rozwój i ochrona muzyki cerkiewnej, 2. Organizowanie działań na rzecz dialogu, zbliżenia ludzi różnych narodowości, światopoglądów, wyznań i ras, przełamywanie stereotypów i niedomówień, niechęci i uprzedzeń między ludźmi różnych wyznań i przekonań, 3. Pogłębianie wiedzy w zakresie istoty źródeł głęboko humanistycznego, estetycznego i wychowawczego charakteru muzyki, 4. Rozwój chóralistyki i kształcenia muzycznego, 5. Edukacja oświatowo - kulturalna i wychowanie przez sztukę, 6. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 7. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 8. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1 - 7, 9. Prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1-8.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizacja festiwali muzyki cerkiewnej

 • Organizacja przeglądów i konkursów dla osób i zespołów zajmujących się i zainteresowanych kulturą i sztuką

 • Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i innego typu spotkań dla osób i instytucji zainteresowanych przedmiotem działań fundacji

 • Promocja osób i zespołów z różnych dziedzin życia artystycznego i społecznego

 • Organizacja innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym związanych z funkcjonowaniem fundacji

 • Prowadzenie działalności wydawniczej

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizacja festiwali muzyki cerkiewnej

 • Organizacja przeglądów i konkursów dla osób i zespołów zajmujących się i zainteresowanych kulturą i sztuką

 • Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i innego typu spotkań dla osób i instytucji zainteresowanych przedmiotem działań fundacji

 • Promocja osób i zespołów z różnych dziedzin życia artystycznego i społecznego

 • Skupianie wokół fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych oraz działaczy w kraju i za granicą

 • Tworzenie i gromadzenie dokumentacji oraz zbiorów muzycznych

 • Ochrona zabytków

 • Inicjowanie, wspieranie i organizacja społecznej aktywizacji muzycznej w szczególności ludzi młodych

 • Prowadzenie działalności wydawniczej

 • Inspirowanie, inicjowanie, wspieranie i organizacja wszelkich form międzynarodowej aktywności grup i organizacji - zmierzające do realizacji celów statutowych fundacji

 • Współpraca z organizacjami i osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi mającymi cele zbliżone z celami fundacji

 • Organizacja innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym związanych z funkcjonowaniem fundacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do czynności prawnych samodzielnie w imieniu fundacji upoważniony jest prezes. Inne osoby działają w granicach upełnomocnienia.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4856 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY