Przychody ogółem

Przychody netto ze sprzedaży

Przychody - ze sprzedaży produktów

Przychody - ze sprzedaży towarów i materiałów

Przychody - od jednostek powiązanych

Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Pozostałe przychody operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Przychody finansowe - Odsetki

Pozostałe przychody operacyjne - Zysk z rochodu niefinansowych aktywów trwałych

Przychody finansowe - Inne

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe