Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000168624

NIP

5832079055

REGON

190266791

Data rejestracji

23 lipca 2003 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Uphagena 23, 80-237 Gdańsk, Polska

Cel działania

1. Podstawowym celem forum okrętowego jest promowanie, ochrona I reprezentowanie interesów zrzeszonych członków' przed krajowymi organami władzy I administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, a także przed organizacjami międzynarodowymi współdecydującymi o kształtowaniu warunków gospodarczych, politycznych I społecznych funkcjonowania przemysłu okrętowego. 2. Forum okrętowe wykonuje swoje cele w szczególności poprzez tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków, oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego, a zwłaszcza poprzez: a/ prowadzenie działalności informacyjnej sprzyjającej kształtowaniu rzetelnego I przyjaznego obrazu przemysłu; B/ promowanie interesów przemysłu w instytucjach I organizacjach krajowych I międzynarodowych; C/ uczestnictwo w krajowych I międzynarodowych organizacjach kształtujących opinie o przemyśle; D/ popieranie współpracy I wymiany usług pomiędzy członkami w dziedzinie ekonomiki, techniki I technologii przemysłu, w szczególności w drodze wymiany doświadczeń I informacji oraz tworzenie warunków do dyskusji wszelkich wspólnych problemów przemysłu zainteresowanych członków; E/ wpływanie na funkcjonowanie I kształt rozwiązań prawnych, przepisów oraz na inne sprawy, które dotyczą, lub mogą dotyczyć interesów przemysłu, w szczególności w formie opiniowania I doradztwa oraz przedkładania projektów aktów normatywnych; F/ inspirowanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych; G/ popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników przemysłu; H/ wydawanie opinii o stanie rozwoju przemysłu; I/ organizowanie I stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego I pojednawczego oraz uczestniczenia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków.

1. Prezes Forum Okrętowego 2. Biuro Forum Okrętowego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes oraz dyrektor biura forum okrętowego reprezentują związek jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP - 5 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ I CYWILNY