Przychody ogółem

Koszty ogółem

Zysk brutto ze sprzedaży

Zysk ze sprzedaży

Zysk z działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto