Nazwa pełna

ROTARY KLUB KRAKÓW WYSPIAŃSKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000166962

NIP

6762254682

REGON

356767467

Data rejestracji

9 lipca 2003 r.

Data ostatniej zmiany

15 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Łokietka 123, 31-263 Kraków, Polska

Cel działania

Propagowanie I upowszechnianie idei służby dla społeczeństwa jako podstawy uczciwej przedsiębiorczości, w szczególności poprzez: -rozwój I wykorzystywanie wzajemnych kontaktów w służbie dla społeczeństwa, -dbanie o wysokie standardy etyczne w przedsiębiorczości I działalności zawodowej, uznawanie wartości wszystkich pożytecznych zawodów oraz propagowanie roli każdego zawodu rotariańskiego w służbie dla społeczeństwa, -stosowanie idei służby dla społeczeństwa w codziennym życiu zawodowym, prywatnym I społecznym każdego członka klubu, -rozwijanie międzynarodowego zrozumienia, dobrej woli I pokoju przez światowe porozumienie przedsiębiorców I przedstawiciela wolnych zawodów zjednoczonych w służbie dla społeczeństwa -działalnośc naukową I oświatową rozwijającą wiedzę I umiejętności społeczeństwa, -działalność na rzecz ochrony zdrowia I opieki społecznej, -rozwijanie postaw humanitarnych w niesieniu pomocy potrzebującym, -dobroczynność I wspieranie akcji charytatywnych w kraju I za granicą, -wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej I sportu, -wspieranie działań proekologicznych, -wspieranie idei intergracji europejskiej, -działania na rzecz rozwoju krakowa jako metropolii kulturalnej łączącej kultury zachodnią I wschodnią.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Sprzedaż przedmiotów darowizny w ramach akcji dobroczynnych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Organizowanie I promowanie akcji dobroczynnych I w ww. Zakresie współdziałanie z osobami fizycznymi I prawnymi w kraju I za granicą

  • Organizowanie międzynarodowych kontaktów młodzieży I dorosłych, przyznawanie stypendiów, nagród oraz współdziałanie z osobami fizycznymi I prawnymi w kraju I za granicą w tym zakresie

  • Organizowanie festynów, konkursów, wystaw oraz współdziałanie z osobami fizycznymi I prawnymi w kraju I za graniczą w tym zakresie

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli, pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majatkowych I finansowych klubu wymagane są podpisy dwóch osób - z których jedna musi być prezesem lub wiceprezesem, a druga - sekretarzem lub skarbnikiem. Do ważności innych pism I dokumentów wymagane są dwa podpisy osób wchodzących w skład zarządu.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY