Dane aktualne

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DASZYNIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 lipca 2003 r.

KRS

0000166804

NIP

7752308939

REGON

472389587

Adres siedziby

35, 99-107 Daszyna, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi I innymi podmiotami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk I zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych I ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej I sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno- oświatowej I rozrywkowej. 5. Uczestniczenie I reprezentowanie osp w organach samorządowych I przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na swoim terenie działania. 8. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zarząd Osp Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa I dokumenty finansowe podpisuje w imieniu osp prezes lub wiceprezes I skarbnik.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 333 SĄD WOJEWÓDZKI W PŁOCKU

Ta organizacja ma jeszcze 8 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »