Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 20, obowiązujące od 30 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PERSONELU POKŁADOWEGO I LOTNICZEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

KRS

0000166635

NIP

5222522167

REGON

002051817

Data rejestracji

16 lipca 2003 r.

Adres siedziby

17 Stycznia 39 / 121, 00-906 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem związku jest ochrona praw, godności i interesów ludzi wykonujących swe czynności na pokładach statków powietrznych przewoźników lotniczych działających na terenie rp, a w szczególności: 1. Ochrona interesów materialnych, zdrowotnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin. 2. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa latania i higieny pracy. 3. Podejmowanie starań o harmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników. 4. Uczestniczenie w opracowaniu i nowelizacji układu zbiorowego pracy personelu pokładowego i lotniczego. 5. Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego. 6. Szerzenie demokratyzmu i umacniania koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych. 7. Zapewnianie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 8. Współpraca z innymi związkami zawodowymi.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składa oświadczenia woli i zaciąga zobowiązania w imieniu związku. Dokumenty dotyczące powyższego podpisuje przewodniczący zarządu związku lub wiceprzewodniczący. Podpis skarbnika wymagany jest w sprawach finansowych związku.

Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH RZZ 1519 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY