FUNDACJA

Numer KRS

0000166179

Numer NIP

5261719106

Numer REGON

12580212

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Adres WWW

WWW.FULBRIGHT.EDU.PL

Sposób reprezentacji

1) ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. 2) W SPRAWACH: - NIEPRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 15.000 USD, OBLICZONEJ NA PODSTAWIE ŚREDNIEGO KURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI, OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DYREKTOR ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. - W PRZYPADKU KWOT PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 15.000 USD, OBLICZONEJ NA PODSTAWIE ŚREDNIEGO KURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZE SKARBNIKIEM LUB ZASTĘPCĄ SKARBNIKA.