Nazwa pełna

POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000166179

NIP

5261719106

REGON

012580212

Data rejestracji

3 lipca 2003 r.

Adres siedziby

K.i. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, Polska

Cel działania

1) inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzony przez lub dla obywateli amerykańskich i Polskich, w stanach zjednoczonych ameryki i w rzeczypospolitej Polskiej, 2) inicjowanie, wspieranie i organizowanie wizyt oraz wymiany studentów, praktykantów, naukowców, nauczycieli, wykładowców, artystów i specjalistów pomiędzy stanami zjednoczonymi ameryki oraz rzeczypospolitą Polską, 3) wspieranie tworzenia i realizacji programów rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) zarząd kieruje działalnością fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2) w sprawach: - nieprzekraczających równowartości w złotych kwoty 15. 000 usd, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez narodowy bank Polski według stanu na dzień poprzedzający złożenie oświadczenia woli, oświadczenie woli w imieniu fundacji składa dyrektor łącznie z innym członkiem zarządu. - w przypadku kwot przekraczających równowartość w złotych kwoty 15. 000 usd, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez narodowy bank Polski według stanu na dzień poprzedzający złożenie oświadczenia woli, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa członek zarządu łącznie ze skarbnikiem lub zastępcą skarbnika.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@GULBRIGHT.EDU.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 2604 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY