Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

3 lipca 2003 r.

KRS

0000166179

NIP

5261719106

REGON

012580212

Adres siedziby

K.i. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, Polska

Cel działania

1) inicjowanie, wspieranie, prowadzenie I organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury I sztuki, prowadzony przez lub dla obywateli amerykańskich I polskich, w stanach zjednoczonych ameryki I w rzeczypospolitej polskiej, 2) inicjowanie, wspieranie I organizowanie wizyt oraz wymiany studentów, praktykantów, naukowców, nauczycieli, wykładowców, artystów I specjalistów pomiędzy stanami zjednoczonymi ameryki oraz rzeczypospolitą polską, 3) wspieranie tworzenia I realizacji programów rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury I sztuki.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie I organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury I sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich I polskich, w stanach zjednoczonych ameryki I w rzeczypospolitej polskiej;

 • Inicjowanie, wspieranie I organizowanie wizyty oraz wymiany studentów, praktykantów, naukowców, nauczycieli, artystów I specjalistów pomiędzy stanami zjednoczonymi ameryki oraz rzeczypospolita polską

 • Wspieranie tworzenia naukowych I twórczych programów rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury I sztuki

 • Promowanie dokonań naukowych I twórczych oraz inspirowanie prac naukowo-badawczych

 • Współpracę ze środowiskami nauki, oświaty I kultury oraz instytucjami państwowymi I organizacjami społecznymi krajowymi I zagranicznymi

 • Opracowywanie I realizowanie programów wymiany naukowej

 • Coroczne przygotowywanie ogłoszeń o zasadach ogólnopolskiego publicznego konkursu na stypendia

 • Proponowanie radzie stypendiów zagranicznych stanów zjednoczonych ameryki studentów, praktykantów, naukowców, nauczycieli, wykładowców - obywateli rzeczypospolitej polskiej - jako kandydatów do danego programu

 • Informowanie właściwych szkół wyższych oraz innych instytucji naukowych o nominacjach kandydatów - obywateli stanów zjednoczonych ameryki, do odbycia studiów, badań, praktyk lub też wzięcia udziału w innych przedsięwzięciach z dziedziny nauki I oświaty w polsce

 • Przygotowywanie projektów kryteriów I warunków wyłaniania kandydatów do uczestniczenia w programach wymiany

 • Udzielanie pomocy instytucjom polskim w zarządzaniu lub ułatwianie działań z dziedziny nauki I oświaty w inny sposób

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) zarząd kieruje działalnością fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2) w sprawach: - nieprzekraczających równowartości w złotych kwoty 15. 000 usd, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez narodowy bank polski według stanu na dzień poprzedzający złożenie oświadczenia woli, oświadczenie woli w imieniu fundacji składa dyrektor łącznie z innym członkiem zarządu. - w przypadku kwot przekraczających równowartość w złotych kwoty 15. 000 usd, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez narodowy bank polski według stanu na dzień poprzedzający złożenie oświadczenia woli, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa członek zarządu łącznie ze skarbnikiem lub zastępcą skarbnika.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FULBRIGHT.EDU.PL

Adres e-mail

FULBRIGHT@FULBRIGHT.EDU.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 2604 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 40 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »