Nazwa pełna

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW POLSKICH W KRAJU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000163754

REGON

015429875

Data rejestracji

5 czerwca 2003 r.

Adres siedziby

Krasińskiego 50 / 1, 05-120 Legionowo, Polska

Cel działania

1) rozwijanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o formacjach i żołnierzach walczących o niepodległość Polski w okresach i-szej i ii- giej wojny światowej w kraju i za granicą, wojnie 1918-1920 oraz powstań narodowych, 2. Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra narodu i tworzenie warunków porozumiena oraz współpracy w imię nadrzędnych interesów narodu i Polski, a także krzewienie patriotyzmu wśród mlodzieży, 3. Utrzymywanie więzi koleżeńskich, roztaczanie opieki nad członkami związku oraz rodzinami poległych i zmarłych członków związku, 4. Reprezentowanie interesów kombatantów zrzeszonych w związku wobec organów administracji państwowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków mjątkowych związku oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy przewodniczącego oraz skarbnika zarządu głównego lub dwóch upoważnionych przez zarząd główny. Do podpisywania dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 3038 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY