STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000163341

Numer NIP

0

Numer REGON

11562130

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

PAR.15 UST.3 ZARZĄD GŁÓWNY REPREZENTUJE TOWARZYSTWO NA ZEWNĄTRZ. PAR.21 UST.4 PRZY SKŁADANIU, W IMIENIU TOWARZYSTWA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEGO PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, ZARZĄDY LUB PREZYDIA ZARZĄDÓW ODPOWIEDNICH STOPNI DZIAŁAJĄ W RAMACH SWYCH KOMPETENCJI PRZEZ DWÓCH WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW UPOWAŻNIONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU DO SKŁADANIA TAKICH OŚWIADCZEŃ, BĄDŹ W OKREŚLONYCH PRZYPADKACH PRZEZ OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE. PAR.21 UST.5 OSOBAMI UPRAWNIONYMI W ZARZĄDZIE GŁÓWNYM W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z USTĘPU 4 SĄ: PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ GENERALNY LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PRZY CZYM WYMAGANE SĄ DWA PODPISY ŁĄCZNIE.

ul. Marszałkowska 115 / 119

Warszawa

00-102 Urząd Pocztowy Nr 1

Polska

ZARZĄD GŁÓWNY