Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 26 lipca 2005 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "KLUB DORADCA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000162393

Data rejestracji

11 czerwca 2003 r.

Adres siedziby

Smolna 6, 00-375 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie i pogłębianie wśród członków stowarzyszenia wiedzy na temat aktualnych problemów kraju i polityki państwa oraz procesu integracji z unią europejską. 2. Utrzymywanie więzi integracyjnych między członkami stowarzyszenia niezależenie od okresu zawodowego zaangażowania. 3. Prowadzenie działalności w zakresie wzajemnej pomocy socjalnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagany podpis prezesa lub dwóch członków zarządu. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego członka zarządu. 3. Zarząd stowarzyszenia może udzielić osobom fizycznym lub prawnym pełnomocnictw szczególnych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY