STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000162393

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANY PODPIS PREZESA LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 3. ZARZĄD STOWARZYSZENIA MOŻE UDZIELIĆ OSOBOM FIZYCZNYM LUB PRAWNYM PEŁNOMOCNICTW SZCZEGÓLNYCH W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.