Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "KLUB DORADCA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000162393

Data rejestracji

11 czerwca 2003 r.

Adres siedziby

Smolna 6, 00-375 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie i pogłębianie wśród członków stowarzyszenia wiedzy na temat aktualnych problemów kraju i polityki państwa oraz procesu integracji z unią europejską. 2. Utrzymywanie więzi integracyjnych między członkami stowarzyszenia niezależenie od okresu zawodowego zaangażowania. 3. Prowadzenie działalności w zakresie wzajemnej pomocy socjalnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagany podpis prezesa lub dwóch członków zarządu. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego członka zarządu. 3. Zarząd stowarzyszenia może udzielić osobom fizycznym lub prawnym pełnomocnictw szczególnych w ramach prowadzonej działalności statutowej.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY