Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 14 września 2017 r.

Nazwa pełna

GÓRNOŚLASKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE

KRS

0000016172

NIP

6340198286

REGON

003450420

Adres siedziby

Jordana 25 / 14, 15, 40-952 Katowice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

5 czerwca 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W imieniu zarządu występuje przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub inny członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty należnych składek za 1 miesiąc jest upoważniony każdy z członków zarządu oddzielnie, a ponad tą wysokość wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu. Do zaciągania zobowiązań przekraczających wysokość 12 miesięcznych należnych składek oraz udzielania pełnomocnictw jest wymagana uchwała zarządu i współdziałanie łączne dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Cel działania

1. Towarzystwo stawia sobie za cel wspieranie inicjatyw gospodarczych, służących przebudowie gospodrki w kierunku rzeczywistej gospodrki rynkowej z naturalnymi dla niej elementami, takimi jak: własność, wolność gospodarcza, konkurencja, kapitał, zysk itp. , nie zatracając przy tym z pola widzenia człowieka, który w tym działaniu zajmuje miejsce najważniejsze i środowiska, w którym przychodzi mu żyć. 2. W szczególności celem towarzystwa jest: a/działanie na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, b/reprezentowanie i obrona interesów przedsiębiorców zrzeszonych w towarzystwie, c/działanie na rzecz zmiany mentalności obywateli w kierunku tworzenia społeczeństwa gospodrczo aktywnego, d/działanie na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka, e/kreowanie elit gospodarczych mogących zajmować miejsce w administracji rządowej i gminnej oraz przygotowanych profesjonalnie do wypełnienia powierzonych im obowiązków. F/wspieranie procesu integracji z unią europejską, upowszechnianie wiedzy o unii europejskiej, g/wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w dotarciu do szkoleń i programów unii europejskiej oraz w dotarciu do funduszy pomocowych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 149 SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY