Nazwa pełna

OBYWATELSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000160268

NIP

6282071473

REGON

356719824

Data rejestracji

20 maja 2003 r.

Adres siedziby

Garncarska 21 A, 32-500 Chrzanów, Polska

Cel działania

A) rozwój świadomości obywatelskiej; B) ochrona I promocja dziedzictwa kulturowego; C) budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich; D) popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie powiatu chrzanowskiego I gmin wchodzących w skład powiatu; E) wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców powiatu chrzanowskiego I gmin wchodzących w skład powiatu oraz jego rozwój gospodarczy; F) upowszechnianie wiedzy I umiejętności związanych z kreowaniem samorządności; G) integracja lokalnego środowiska; H) aktywizacja lokalnego społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarczego I społecznego; I) wspomaganie wszelkich inicjatyw samorządowych I obywatelskich mających na celu rozwój gospodarczy I społeczny powiatu chrzanowskiego; J) współpraca z organizacjami I instytucjami krajowymi I zagranicznymi, które w swoich działaniach respektują ogólnoludzkie zasady: bóg, honor, ojczyzna.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa stowarzyszenia I jednego z wiceprezesów stowarzyszenia, prezesa stowarzyszenia I skarbnika lub wiceprezesa stowarzyszenia I skarbnika. Dla ważności innych pism I dokumentów wymagany jest podpis prezesa stowarzyszenia lub upoważnionego przez niego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY