Nazwa pełna

OBYWATELSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000160268

NIP

6282071473

REGON

356719824

Data rejestracji

20 maja 2003 r.

Data ostatniej zmiany

17 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Garncarska 21 A, 32-500 Chrzanów, Polska

Cel działania

A) rozwój świadomości obywatelskiej; B) ochrona I promocja dziedzictwa kulturowego; C) budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich; D) popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie powiatu chrzanowskiego I gmin wchodzących w skład powiatu; E) wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców powiatu chrzanowskiego I gmin wchodzących w skład powiatu oraz jego rozwój gospodarczy; F) upowszechnianie wiedzy I umiejętności związanych z kreowaniem samorządności; G) integracja lokalnego środowiska; H) aktywizacja lokalnego społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarczego I społecznego; I) wspomaganie wszelkich inicjatyw samorządowych I obywatelskich mających na celu rozwój gospodarczy I społeczny powiatu chrzanowskiego; J) współpraca z organizacjami I instytucjami krajowymi I zagranicznymi, które w swoich działaniach respektują ogólnoludzkie zasady: bóg, honor, ojczyzna.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, pism I dokumentów w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa stowarzyszenia I jednego z wiceprezesów stowarzyszenia, prezesa stowarzyszenia I skarbnika lub wiceprezesa stowarzyszenia I skarbnika. Dla ważności innych pism I dokumentów wymagany jest podpis prezesa stowarzyszenia lub upoważnionego przez niego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY