FPM

Nazwa pełna

FPM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000015844

NIP

6350000593

REGON

271569520

Data rejestracji

30 maja 2001 r.

Adres siedziby

Towarowa 11, 43-190 Mikołów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

18,9 mln zł

Kapitał docelowy

2 mln zł

Kapitał wpłacony

10,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i prokurentem łącznym. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 26 listopada 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Adres www

FPMSA.COM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7928 SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001